Vilkår og Forretningsbetingelser

MySafetyEye ApS

Vilkår og Forretningsbetingelser

Version 2.0.0 (DA) – Versiondato 2020-09-25

Generelt

Nærværende Vilkår og Forretningsbetingelser gælder for aftale mellem MySafetyEye ApS (Herefter ”MySafetyEye”) og én fysisk person, som benytter tjenesten eller enhver anden enhed på hvis vegne du accepterer disse Vilkår og Forretningsbetingelser (Herefter “Brugeren”). Kun personer over 18 år eller ældre kan indgå en aftale med MySafetyEye og benytte tjenesten.

 

For at få adgang til tjenesten skal brugeren læse og acceptere nærværende Vilkår og Forretningsbetingelser. Såfremt brugeren ikke accepterer at være bundet af Vilkår og Forretningsbetingelser i nærværende aftale, kan brugeren ikke få adgang til tjenesten. I så fald må brugeren ikke bruge tjenesten.

 

Formål med tjenesten og ydelsens omfang

MySafetyEye stiller abonnementsbaserede online-tjenester til rådighed på App Store (Apple) og Google Play (Google). Tjenesten giver brugeren adgang til MySafetyEye’s tjenester som valgt ved bestilling.

 

Tjenesten kan afvikles på smarttelefoner og tabletter med kontinuerlig internet dataadgang med det primære formål at kunne overvåge hjemmet.

 

Gratis abonnement – Overvågning

”Gratis abonnementet” er gratis, hvilket brugeren kan vælge ved oprettelsen. Med ”Gratis abonnementet” kan brugeren overvåge hjemmet, modtage notifikationer samt give meddelelse om mistænkelig adfærd, herunder eksempelvis indbrud i huse, lejligheder, sommerhuse, virksomheder, biler samt anden mistænkelig adfærd. Desuden modtager brugeren notifikationer fra Politiets officielle tyverirapporter.

 

Donations abonnement

Med ”Donations abonnementet” får brugeren samme adgang som ”Gratis abonnementet”, herunder blandt andet muligheden for overvågning af hjemmet, modtagelse af notifikationer om mistænkelig opførsel, politirapporter mv.

 

Desuden gives brugeren med “Donations abonnementet” tillige adgang til panikknappen, såfremt brugeren har brug for hjælp af hastende karakter fra andre brugere. Tryk på panikknappen genererer en notifikationen til brugerne i lokalområdet, som frivilligt ønsker at ”haste”-hjælpe, såfremt de har mulighed herfor. ”Donations abonnementet” er et betalingsabonnement, hvilket brugeren kan vælge ved oprettelsen.

 

Husalarm abonnement

Med ”Husalarm abonnementet” får brugeren samme adgang som ”Gratis” og ”Donations” abonnementerne med overvågning af hjemmet, modtagelse af notifikationer samt give meddelelse om mistænkelig adfærd, modtagelse af politirapporter mv.

 

Desuden får brugeren adgang til funktioner med alarmovervågning med en tilknyttet bevægelses-sensor. Disse funktioner består af en overvågnings- og bevægelses-alarmeringsservice. Husalarmen er en bevægelsesalarm, som sender alarmnotifikationer eller e-mails til brugerens primære smarttelefon, når smarttelefonen, som anvendes til overvågning, detekterer bevægelser.

 

Derudover kan brugere med ”Husalarm abonnementet” dele adgange til at modtage brugerens egne notifikationer eller kameraer til betroede venner via appen. Baseret på deling af smarttelefonens geografiske lokation, er det muligt at aktivere automatisk tænd og sluk for kameraer. Det bemærkes, at denne automatiske tænd og sluk funktion af kameraer, foretages med den geografiske usikkerhed, der følger smarttelefonens manglende præcision og/eller forsinkelse i angivelse af den geografiske lokation. ”Husalarm abonnementet” er et betalingsabonnement, hvilket brugeren kan vælge ved oprettelsen.

 

Adgang til tjenesten og din konto

For at få adgang til tjenesten skal brugeren registrere en brugerkonto i MySafetyEye appen med abonnementstype ”Gratis”, ”Donation” eller ”Husalarm”.

 

Verificering af din konto

Ved oprettelse af abonnement hos MySafetyEye, fremsender vi et midlertidigt password til dig enten via e-mail eller SMS, hvorved din e-mailadresse og/eller telefonnummer bliver verificeret. I forbindelse med din oprettelse af abonnement forbeholder vi os retten til at verificere dine oplysninger.

 

Hvis oplysningerne er utilstrækkelige eller anses som ukorrekte, vil vi tage kontakt til dig for at verificere dine oplysninger. Såfremt dine oplysninger vurderes ukorrekte, forbeholder vi os retten til uden dit samtykke straks at ophøre abonnementet og deaktivere din konto. Dine oplysninger vil efterfølgende blive slettet og vil ikke kunne findes igen.

 

Registrering og brugeradgang

Ved registrering skal brugeren angive et brugernavn og et password (Herefter “Login-oplysninger”). Brugerens login-oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre.

 

Brugeren skal opbevare login-oplysningerne et sikkert sted således, at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

 

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Brugeren er hermed ansvarlig for at opretholde fortroligheden af sine login-oplysninger som bruges til at tilmelde sig vores tjeneste. Brugeren er tillige ansvarlig for alle aktiviteter, der forekommer under de pågældende login-oplysninger. Hvis brugeren får mistanke om ulovlig brug af sine login-oplysninger, skal brugeren omgående underrette MySafetyEye samt ændre sit password.

 

Licens

MySafetyEye giver brugeren en tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset licens til at downloade, installere og bruge tjenesten til sine personlige og interne forretningsformål strengt i overensstemmelse med Vilkår og Forretningsbetingelser.

 

Acceptabel brug

Brugeren accepterer ikke at bruge eller opfordre andre til at bruge appen eller abonnementstjenesten, som der er adgang til via mobilappen på en måde, der kan skade eller forringe andres brug af mobilappen eller abonnementstjenesten.

 

Brugeren accepterer tillige ikke at overtræde de anvendelsesgrænser eller -kontroller, der er angivet af (a) App Store-servicevilkårene for iOS-brugere, der får adgang til mobilappen på et Apple-produkt, eller (b) Google Play servicevilkår for Android-brugere, der får adgang mobilappen på et Android-produkt.

 

Juridisk overholdelse

Du, herunder brugeren, erklærer og garanterer, at (a) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en amerikansk regeringsembargo, eller som findes i afsnit 15, del 740, tillæg 1, landegruppe E i USA’s Code of Federal Regulations; (b) Du befinder dig ikke i et land, der af den amerikanske regering er udpeget som et “terroriststøttende” land; og (c) Du er ikke opført på nogen amerikansk regerings liste over forbudte eller begrænsede parter. Du accepterer endvidere ikke at transportere mobilappen til eller bruge mobilappen i et sådant land.

 

Ændringer, vedligeholdelse og support

Ændringer

MySafetyEye forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende Vilkår og Forretningsbetingelser samt ændringer i tjenesten fra tid til anden grundet ændringer eller krav i gældende ret, nye app-funktioner eller ændringer i forretningspraksisser.

 

MySafetyEye stræber altid efter at forbedre tjenesterne, hvorfor MySafetyEye til enhver tid kan implementere ændringer, opdateringer eller forbedringer af tjenesten.

 

MySafetyEye offentliggør den nyeste version af Vilkår og Forretningsbetingelser på www.mysafetyeye.com samt på tjenesten. Vi anbefaler brugeren jævnligt at tjekke den nyeste version, da denne udgør den gældende aftale. Såfremt brugeren fortsætter med at benytte tjenesten efter ændringerne er trådt i kraft, accepterer brugeren disse ændringer og hermed den nye aftale om Vilkår og Forretningsbetingelser.

 

Uagtet det foregående, er brugeren ansvarlig for at overholde de opdaterede vilkår, der er offentliggjort online på MySafetyEye’s hjemmeside, selvom disse opdaterede vilkår vises på MySafetyEye’s hjemmeside før de bliver offentliggjort på tjenesten.

 

Såfremt ændringerne omfatter væsentlige ændringer i brugerens rettigheder eller forpligtelser, vil MySafetyEye underrette brugeren om disse 30 dage inden de træder i kraft på e-mail, via tjenesten eller hjemmesiden, medmindre gældende lov forhindrer et sådant varsel.

 

Vedligeholdelse og support

MySafetyEye kan levere vedligeholdelse og support til mobilappen, men MySafetyEye har ingen forpligtelse til at levere sådanne tjenester til brugeren og kan opsige sådanne tjenester til enhver tid uden varsel. MySafetyEye kan tillige fjerne nogle funktioner og i så fald vil vi varsle disse ændringer, medmindre et sådant varsel ikke er muligt i henhold til gældende ret.

 

Brugeren anerkender deslige, at hverken Apple til iOS-mobilapp eller Google Play til Android-mobilapp har en forpligtelse til at levere vedligeholdelses- eller supporttjenester i forbindelse med mobilappen.

 

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på abonnementer hos MySafetyEye, medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. De 14 dage påbegyndes den dag, hvor brugeren tegner abonnementet.

 

Ønske om fortrydelse skal meddeles til MySafetyEye senest 14 dage efter brugeren abonnerer og skal være os i hænde senest 14 dage efter vi er informeret om brugerens brug af fortrydelsesretten.

 

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail til info@mysafetyeye.com..
I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på brugerens ønske om brugen af fortrydelsesret.

 

Reklamationsret

Der gives reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

 

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

 

Der tages forbehold for fejl i appen. For brugeren med ”Gratis abonnementet” er tjenesten som nævnt gratis, hvorfor der ikke kan ikke søges kompensation herfor, og der kan ligeledes ikke laves reklamation grundet fejl i appen.

 

Reklamationer modtages ikke, såfremt disse er sendt på efterkrav.

 

Ved reklamation kontaktes virksomheden på e-mail info@mysafetyeye.com., eller pr. post til;

 

MySafetyEye ApS

CVR-NR. DK39103591

Holte Midtpunkt 23, 3. sal,

2840 Holte

Danmark

 

Opsigelse af abonnement, suspension og misligholdelse af aftale

Opsigelse og suspension

Brugerens opsigelse

Såfremt brugeren har tegnet et abonnement med månedlig betaling, kan brugeren til enhver tid opsige abonnementet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Eksempelvis, hvis brugeren opsiger sit abonnement den 15. maj 2021, ophører abonnementet den 30. juni 2021.

 

Såfremt brugeren har tegnet et abonnement med årlig betaling, kan brugeren med et 1 måneds varsel tidligst opsige med virkning fra udgangen af den måned, hvor det årlige abonnement udløber, herunder på skæringsdagen for næste abonnementsfornyelse. Eksempelvis, hvis brugeren betalte for det årlige abonnement den 15. maj 2021, og herefter opsiger sit abonnement, ophører abonnementet først den 15. maj 2022. For at undgå abonnementsfornyelse, skal brugeren senest varsle opsigelse 1 måned inden fornyelsen, hvilket i eksemplet vil være senest den 15. april 2022.

 

Du har som bruger adgang til at bruge dit abonnement frem til udløbet af abonnementsperioden. Ved opsigelse skal brugeren give meddelelse herom på e-mail til info@mysafetyeye.com. Brugeren vil modtage en bekræftelse for gennemførelsen af opsigelsen. Såfremt, der opstår tvivl om, hvorvidt et abonnement er opsagt, påhviler det brugeren at bevise, at vedkommende har opsagt abonnementet.

 

MySafetyEye’s opsigelse og suspension

MySafetyEye forbeholder sig retten til at suspendere brugerens adgang og opsige abonnementstjenesten til mobilappen til enhver tid. MySafetyEye kan opsige én brugers abonnement med 1 måneds varsel.

 

Såfremt brugeren væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til Vilkår og Forretningsbetingelser, kan MySafetyEye opsige et abonnement med øjeblikkelig virkning. Væsentlig misligholdelse vil eksempelvis bestå i brugerens manglende rettidige betaling eller for sen betaling af et skyldigt beløb, men er dog ikke begrænset hertil.

 

 

Misligholdelse af aftale

Såfremt MySafetyEye bliver opmærksom på, at brugeren vedvarende fejlbetjener tjenesten, anvender tjenesten til andet formål end tiltænkt, eller misbruger tjenesten i kriminelt øjemed, foreligger der en misligholdelse af aftalen, og tjenesten ophører straks. Såfremt misbruget har karakter af et kriminelt anliggende, anmelder MySafetyEye hændelsen til det lokale Politi.

 

Ingen garanti

DIN BRUG AF MOBILAPPEN ER PÅ DIN ENESTE RISIKO. MOBILAPPEN LEVERES PÅ EN “SOM DEN ER” OG “SOM TILGÆNGELIG” GRUNDLAG. MYSAFETYE FRASKRIVER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER FOR ALLE SLAG, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERENDE UNDERFORSTÅET GARANTIER FOR SALGSBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

 

Mobilappen er kun tilgængelig for understøttede enheder og fungerer ikke nødvendigvis på alle enheder med alle versioner af operativsystemer, eksempelvis fungerer MySafetyEye for nærværende på iPhone 5 og nyere. Det er udelukkende dit ansvar at afgøre, om din enhed er en understøttet eller kompatibel enhed til brug af mobilappen, og download af mobilappen sker på egen risiko. MySafetyEye verificerer eller garanterer ikke, at mobilappen og din enhed er kompatible, eller at mobilappen fungerer på din enhed.

 

iOS-applikation

I tilfælde af, at MySafetyEye ikke overholder en gældende garanti, skal du underrette Apple.

 

I YDERSTE KONSEKVENS, JÆVNFØR GÆLDENDE LOV, HAR APPLE INC. INGEN GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE (A) MOBILAPPEN, OG (B) ALLE ANDRE KRAV AFLEDT AF TAB, FORPLIGTELSER, SKADER, OMKOSTNINGER, UDGIFTER TIL TREDJEPART SAMT OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED TAB AF DATA I FORHOLDET TIL APPLES GARANTIFORPLIGTELSE.

 

Android-applikation

GOOGLE FRASKRIVER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER UDTRYKT, UNDERFORSTÅET, MENT ELLER AFLEDT AF, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OG FORRETNINGSBETINGELSER, BRUGBARHED I FORHOLD TIL ET BESTEMT FORMÅL.

 

Ansvarsfraskrivelse

MySafetyEye fraskriver sig ethvert ansvar for telefoners og hjemme-bevægelses- og streaming funktionernes (tillige omtalt som bevægelsesalarm) funktionsdygtighed, herunder online adgang og tilgængelighed, fejl, manglende opdateringer samt udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl mv. Dette gælder tillige manglende understøttelse af visse telefon- og operativsystemversioner.

 

Bortset fra MySafetyEye’s forpligtigelser, der er angivet i denne aftale, er MySafetyEye ikke ansvarlig over for brugerens indirekte eller følgeskader – herunder tab af indkomst, tab af muligheder eller fortjeneste, tab af ejendele eller restaurering heraf, tab af privatlivets fred, tab af goodwill, omkostninger til inddrivelse og omkostninger til ekstra tid eller eksterne tjenester – som følge af brugernes brug af de produkter og tjenester, der leveres i henhold til denne aftale.

 

MySafetyEye bygger alene på det sociale virtuelle og frivillige alarmfællesskab blandt brugerne, og som stilles til rådighed for brugere, som har tilsluttet sig tjenesten. Den enkelte bruger pålægges ingen pligt eller ansvar i forhold til at hjælpe andre brugere med overvågning, alarmering, udrykning med videre; det er alene et frivilligt valg for den enkelte bruger at hjælpe andre brugere. Desuden giver et MySafetyEye abonnement ikke den enkelte bruger særskilt ansvar, ret, pligt eller beføjelser i forhold til andre brugere udover, hvad der er lovmæssigt gældende for almindelige borgere i det enkelte land.

 

MySafetyEye deltager på ingen måde i det sociale virtuelle og frivillige alarmfællesskab. MySafetyEye er ikke et vagtselskab og ikke en tilkaldevagt. MySafetyEye fraskriver sig derfor ethvert ansvar for overvågning, alarmering, udrykning, indbrud, tab og ødelæggelse af værdier med videre. MySafetyEye anvender termen alarm som en bevægelsesobservation-alarm til brugerens mobile enhed og ikke som en alarm i den gængse opfattelse indenfor alarmbranchen.

 

Forsendelse af kommunikation, herunder alarmer mellem brugeres smarttelefoner og alarmenheder til MySafetyEye tjenesten og servicen, er afhængig af tredjeparts transmissionsnet og hardware, og der tages derfor alle forbehold for forsinkelse eller helt udeblivelse af kommunikation, herunder streaming- eller bevægelsesobservation alarmeringssignaler. MySafetyEye fraskriver sig derfor ethvert ansvar for en forsinket eller udeblivende kommunikation mellem enheder. MySafetyEye kan derfor ikke drages til nogen form for ansvar for hændelser eksempelvis, men ikke begrænset til indbrud i hus, bil, direkte eller indirekte tab og ødelæggelse af værdier, brand, person tilskadekomst, dødsfald med videre.

 

Slutteligt påtager MySafetyEye sig intet ansvar for eventuelt indhold, som brugerne giver meddelelse om eller anvendelse af panikknappen via tjenesten.

 

Ejendomsret og immaterielle rettigheder

MySafetyEye besidder de immaterielle rettigheder og bevarer ejendomsretten til alt software, alle varemærker og services leveret under denne aftale, herunder al dokumentation, ændringer, forbedringer, opgraderinger, afledte værker samt alle andre immaterielle rettigheder i forbindelse med tjenesten, herunder MySafetyEye navn, logoer, varemærker, der er gengivet via tjenesten.

 

Ved brud på eller krænkelse af denne ejendomsret, forbeholder MySafetyEye sig retten til at stoppe servicen og søge kompensation i henhold til gældende dansk lovgivning.

 

I tilfælde af, at en tredjepart hævder, at mobilappen eller din besiddelse og brug af mobilappen krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, er MySafetyEye eneansvarlig for efterforskning, forsvar, afvikling og afskaffelse af en sådan krænkelse af intellektuel ejendom påstand.

 

Privatlivspolitik

Indledning og formål med behandlingen af personoplysninger

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger MySafetyEye behandler om dig som bruger, og hvordan vi behandler dem. Vi beder dig derfor venligst om at læse denne privatlivspolitik grundigt.

 

MySafetyEye indsamler og behandler dine personlige oplysninger ansvarsfuldt med respekt for dit privatliv og i fuld overensstemmelse med i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR).

 

MySafetyEye beskytter disse oplysninger i overensstemmelse med MySafetyEye’s privatlivspolitik i nærværende aftale om Vilkår og Forretningsbetingelser, som er publiceret på hjemmesiden www.mysafetyeye.com.

 

Dataansvarlig og
kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til privatlivspolitikken er som følger;

 

MySafetyEye ApS

CVR-NR. DK39103591

Holte Midtpunkt 23, 3. sal,

Holte 2840

Danmark

 

MySafetyEye er hermed dataansvarlig for data, som du afgiver til os, og vi opbevarer og transmitterer kundeoplysninger krypteret.

 

Den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos den dataansvarlige kan kontaktes på info@mysafetyeye.com.

 

Oplysninger, som du giver os

For, at du kan indgå aftale med MySafetyEye, har vi brug for følgende oplysninger;

 
  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse eller mobiltelefonnummer
  • Krypteret personligt password
 

MySafetyEye har adgang til brugeroplysninger, der registreres om dig. Dit personlige password kan ikke dekrypteres. Når der indsamles personoplysninger, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke således, at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og formålet hermed.

 

MySafetyEye viser din adresse på kortet som MySafetyEye bruger, og yderligere informationer vil ikke blive vist eller delt med andre. MySafetyEye har IKKE adgang til dit overvågningskamera og eventuelle billeder som optages som en del af bevægelsesdetekteringen opbevares krypterede. De krypterede billeder slettes uden undtagelse løbende efter 10 hverdage, og du har desuden selv mulighed for at slette billeder, når som helst.

 

E-mailen og password anvendes som brugeridentitet ved login i MySafetyEye. E-mailen anvendes tillige til kommunikation. Som udgangspunkt ønsker vi at fremsende en nyhedsmail én gang månedligt. For at opretholde driften af tjenesten kan det i sjældne situationer være nødvendigt at kontakte dig via e-mail. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsmail, opsige abonnementet eller få dine informationer udleveret i PDF form og efterfølgende slettet. I så fald beder vi dig venligst skrive til info@mysafetyeye.com.

 

Formålet med databehandlingen

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere tjenesten til dig. MySafetyEye’s behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne betjene og levere abonnementstjenesten og mobilappen.

 

Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos MySafetyEye, og oplysninger opbevares som udgangspunkt i op til fem år efter abonnementets ophør, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Brugeren kan imidlertid altid anvende sin ret til at blive glemt, hvorefter brugerens indhold og data vil blive slettet senest 10 arbejdsdage efter at brugeren har givet skriftlig meddelelse om dette til MySafetyEye. Brugeren skal i så fald rette henvendelse til info@mysafetyeye.com.

 

Ingen videresalg eller videregivelse af dine
oplysninger

MySafetyEye videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Disse er kun registreret i vores eget kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

 

Samarbejde med tredjemænd

MySafetyEye bruger tredjepartsudbydere til at hjælpe os med at indsamle og analysere data, herunder Google Analytics.

 

Samtykke til elektronisk kommunikation og notifikationer

Ved at downloade mobilappen giver du MySafetyEye tilladelse til at sende dig (inklusive via e-mail og push-underretninger) oplysninger om abonnementstjenesten og mobilappen, såsom (a) meddelelser om din brug af abonnementstjenesten og mobilappen, herunder meddelelser om overtrædelser af brugen; (b) opdateringer til abonnementstjenesten og mobilappen og nye funktioner eller produkter; og (c) salgsfremmende information og materiale vedrørende MySafetyEye’s produkter og tjenester. Du kan gennemgå indstillingerne for din kontomeddelelse og justere dine meddelelsesindstillinger, herunder tilvalg af yderligere meddelelser eller afmelding af bestemte meddelelser gennem afsnittet “Notifikationer” i MySafetyEye App-indstillinger.

 

Dine rettigheder

Som registreret hos MySafetyEye har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har tillige ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Endvidere har du ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger om dig, som vi har registreret.

 

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, rettes henvendelse til den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos den dataansvarlige, herunder info@mysafetyeye.com.

 

Cookies

På MySafetyEye’s hjemmeside anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

 

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Se hvordan du sletter dine cookies på http://www.thagaard.org/cookiehandtering/.

 

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på MySafetyEye, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet, det forlades mv.

 

Log-statistikken anvendes kun med det formål at optimere MySafetyEye’s hjemmeside.

 

Klagemuligheder

Som registreret besidder du retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, herunder kan du indgive en klage til;

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35,

2500 Valby

Danmark

www.forbrug.dk

 

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform, herunder på hjemmesiden https://ec.europa.eu.

 

Bemærk, at ved indgivelse af en klage skal vores e-mailadresse angives info@mysafetyeye.com.

 

Opdateringer af privatlivspolitikken

MySafetyEye forbeholder sig retten til at opdatere nærværende privatlivspolitik i aftale om Vilkår og Forretningsbetingelser i fremtiden.

 

Når vi opdaterer privatlivspolitikken, sikrer MySafetyEye, at du bliver oplyst herom på en passende måde, som er tilpasset opdateringernes betydning for dig.

 

Kontakt

MySafetyEye ApS

CVR-NR. DK39103591

Holte Midtpunkt 23, 3. sal,

Holte 2840

Danmark

 

Hjemmeside: www.mysafetyeye.com

E-mail: info@mysafetyeye.com.

da_DKDansk